Avis legal

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, t'informem que www.paradigmabarcelona.com és un domini la titularitat del qual l'ostenta Campins Morales, S.L. (Des d'ara PARADIGMA) amb CIF B-60.944.170 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 40.185, Foli 144, Secció General, Full 143.578, província B, inscripció 14 i amb domicili social al Carrer Muntaner 379 entresol 2ª 08021 (Barcelona).

Condicions d'ús

Preguem a tots els usuaris que facin una atenta lectura a les presents condicions ja que aquestes regulen les normes d'ús del present lloc web, incloent els continguts i serveis posats a disposició, i conté tota la informació necessària sobre els seus drets i obligacions.

Amb el mer accés al lloc web ja se li considera "usuari" de la mateixa i amb això s'accepten expressament, de forma automàtica i voluntària, les condicions generals vigents en cada moment. En cas que l'usuari no desitgi acceptar-les se li recomana no seguir fent ús del lloc web.

PARADIGMA es reserva el dret, en exclusiva i en qualsevol moment, a revisar les presents condicions per a introduir modificacions derivades de canvis legislatius o per decisions corporatives, es compromet a publicar i amb això informar de les variacions que poguessin afectar els usuaris. Aquestes modificacions s'entendran acceptades quan l'usuari segueixi fent ús del lloc web.

Així mateix, PARADIGMA es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, l'estructura i disseny de la web, així com els serveis o continguts. Amb aquests mateixos termes, durant les tasques de modificació, reparació, actualització o millores PARADIGMA podrà suspendre l'accés al lloc web.

Amb l'objectiu d'atendre els usuaris, PARADIGMA podria incloure nous continguts o serveis que a més d'estar subjectes a aquestes condicions d'ús també ho estiguessin a condicions particulars que ampliessin o substituïssin les presents. En cas que hi hagués alguna discordança entre les generals i les particulars, prevaldrà l'estipulat en aquestes últimes.

Obligacions i responsabilitats dels usuaris

L'usuari es compromet a no contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic durant l'ús del lloc web, i queda prohibit l'ús amb fins il·lícits, enganyosos, malintencionats o lesius per a PARADIGMA o tercers. Per tant, l'ús ha de ser adequat i correcte, abstenint-se l'usuari a realitzar conductes lesives a la imatge, interessos i / o drets de PARADIGMA i / o tercers o que malmetin, inutilitzin o sobrecarreguin el lloc web . Així mateix, s'ha d'abstenir d'accedir, utilitzar i / o manipular les dades de PARADIGMA.

PARADIGMA adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l'existència de virus. No obstant això s'ha de tenir en compte que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics no són enterament fiables pel que PARADIGMA no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin incidir en els sistemes informàtics, documents i / o fitxers de l'usuari. S'encomana als usuaris que s'abstinguin d'introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o sistemes físics o lògics que puguin provocar danys a PARADIGMA o tercers.

PARADIGMA es reserva el dret a emprendre les accions legals necessàries per a la defensa dels seus interessos.

Propietat Intel·lectual i Industrial. Admissió de backlinks / hiperlinks

Els continguts i, especialment, els dissenys, textos, imatges o fotografies, vídeos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques o qualsevol altre signe que pugui ser susceptible de comercialització o ús industrial mostrats a la web són de propietat de PARADIGMA o de tercers titulars que hagin autoritzat degudament la seva inclusió en la web o en qualsevol xarxa social on PARADIGMA sigui present, i no s'entendrà, en cap cas, concedit dret ni cap llicència o renúncia, transmissió, cessió total o parcial sobre ells, llevat autorització expressa de PARADIGMA o dels seus titulars.

Queda prohibida la reproducció del present lloc web, així com qualsevol dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de PARADIGMA. Sense perjudici d'això, l'usuari tindrà el dret a crear enllaços a la pàgina del lloc web per a l'ús privat i no comercial subjecte a diferents condicions, reservant PARADIGMA el dret a sol·licitar, en qualsevol moment, l'eliminació immediata de qualsevol enllaç al lloc web. Les condicions són:

  • Serà un dret revocable i no exclusiu.
  • No podrà donar a entendre que PARADIGMA recomana aquest lloc web, serveis o productes ni falsejar la seva relació.
  • No ha d'incloure continguts considerats de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, incitadors a la violència o discriminació per sexe, raça o religió, contraris a l'ordre públic o il·lícit.
  • L'enllaç ha d'adreçar al lloc web, sense que es permeti la reproducció com a part del seu web o dins d'un dels seus frames o crear un navegador sobre qualsevol de les pàgines de la web.

PARADIGMA no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web. Per aquest motiu, no es fa responsable de qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.

Responsabilitat de l'empresa

PARADIGMA no es fa responsable de les deficiències del servei del seu proveïdor de serveis, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades de qualsevol tipus de navegador, així com d'aquelles derivades d'interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

Tant l'accés al lloc com l'ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Per tant, PARADIGMA no es responsabilitza de les conseqüències que pogués ocasionar aquest ús o accés a la informació, únicament procedirà a l'eliminació, el més aviat possible, dels continguts que poguessin generar algun tipus de dany o perjudici, sempre que així es notifiqui o tingui coneixement efectiu.

PARADIGMA no respondrà dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que s'ocasionin al sistema informàtic de l'usuari, fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, quan tinguin origen en un virus provinent de l'ordinador de l'usuari, mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix, d'avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivats per causes alienes a PARADIGMA.

Resolució de conflictes. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals d'Ús es regiran per la legislació espanyola i, especialment, a la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva Reglament de desenvolupament) ia la legislació en matèria de serveis de la societat de la informació (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic). Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els tribunals de Barcelona.

Política de Cookies


La configuració de cookies s'ha guardat / actualitzat correctament amb les preferències indicades.

Tancar